นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร

Hero of Sritawee

คนเก่งศรีทวี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ลูกศรีทวี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ลูกศรีทวี

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Reward

ผลงานครูและนักเรียน

คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีโลกเสมือน
คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีโลกเสมือน

นักเรียนสามารถเข้าสู่ คลังสื่อการเ

ภาพวาดนักเรียน
ภาพวาดนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้น ป.6

ผลงานครู
ผลงานครู

งานหัตถกรรมภาคใต้