ครูปฐมวัย

นางสาวสนใจ ช่วยชู

หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นอนุบาล 2 ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ทำดีได้ดี

นางสาวอัษฎาภรณ์ ธรรมานนท์

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ครู (คศ.1)

สิ่งที่ตัวเราไม่ชอบ จงอย่าทำกับคนอื่น

นางสาวศศิพิมพ์ เจนชล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ชีวิตคือการเรียนรู้