Hero Of Sritawee

คนเก่งศรีทวี

เด็กหญิงธนพร เพชรศรี

เด็กหญิงธนพร เพชรศรี

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายณัฐกรณ์ อิณรงค์

เด็กชายณัฐกรณ์ อิณรงค์

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กหญิงอริสา อ่อนแก้ว

เด็กหญิงอริสา อ่อนแก้ว

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษ(หลักสูตร SMTE) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช