วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จึงกำหนดพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน
 • ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

 • นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 • นักเรียนมีสุขภาพ อนามัย ที่ดีเหมาะสมตามวัย
 • นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
 • นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
 • โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 • โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอ
 • โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 • นักเรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษาตามศักยภาพตลอดชีวิต
 • บุคลากรในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีมีศักยภาพ
 • โรงเรียนมีค่าสาธารณูปโภคเพียงพอ
 • โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 • ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่านและมีศักยภาพในการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ
 • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง
 • ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการที่ดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการนำเอา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพ
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 • บุคลากรมีความก้าวหน้า เข้มแข็ง และยั่งยืน

นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร