ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกรุณา เกียรติเสรีกุล

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ

นางสาวรุ่งนภา นิระบาล

หัวหน้าสายชั้น ป.1 ครูชำนาญการ (คศ.2)

คิดดี ทำดี มีคุณธรรม รู้จักพอเพียง

นางสาวชลธิชา ดังสะท้าน

ครูชำนาญการ พิเศษ(คศ.3)

ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจลงมือทำ

นางสาวสิริจรรยา คงดี

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ทุกชีวิตมีค่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์

นางกาญจนา คงแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน