หัวหน้าฝ่ายงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

นางนภัสสร บุตรเลี่ยม

ฝ่ายงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

เราเลือกทำบางอย่างได้ แต่เรายอมทำทุกอย่างไม่ได้

นางสาวฐิติมา โสนารถ

ฝ่ายงานธุรการ การเงินและพัสดุ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

-รอการบันทึก-

นายอนันต์ บรรดาศักดิ์

ฝ่ายอาคารสถานที่ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ทุกความสำเร็จต้องใช้เวลาและความพยายาม

นางกาญจนา คงแก้ว

ฝ่ายงานกิจการนักเรียน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน