ชั้นอนุบาล

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5-6

นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร

Hero of Sritawee

คนเก่งศรีทวี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ลูกศรีทวี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ลูกศรีทวี

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช