บุคลากร

นางนงนุช ทิพย์ศรีนิมิต

บุคลากรสนับสนุนการสอน

อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้

นายเคาระยะ ไชยขันธ์ม

พนักงานขับรถยนต์

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

นายอรุณ เหล็กเพชร

นักการ ภารโรง

มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ

นางพิมพ์ชนก เพ็ญสวัสดิ์

แม่ครัว

-รอการบันทึก-

นายพยอม ทองสง

นักการ ภารโรง

ทำทุกอย่างให้เต็ม