เส้นทางการศึกษา

โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ เพื่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามเป้าหมาย สร้างนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพ อนามัยที่ดีเหมาะสมตามวัย มีทักษะการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง ทำให้เป็นผลต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าได้อย่างมีศักยภาพของนักเรียน…

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 5

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

 5

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

 1

โรงเรียนโยธินบำรุง

 11

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

 9

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 1

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 3

โรงเรียนอํามาตย์พิทยานุสรณ์

 2

โรงเรียนจรัสพิชาการ

 2

โรงเรียน บ้านพรุยายชี

 1

โรงเรียนพระธาตุมูลนิธิ

 2

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

 2

บวชเรียน

 1